דקדוק

phrasal verbs

Choose the most appropriate preposition for each phrasal verb.

 • Robert and Kelsey can’t seem to get _________ with each other. They’re constantly arguing.
  along
  across
  by
  over
  הביטוי to get along פירושו 'להסתדר (עם מישהו)'.
  I want to believe my friend Jenny, but her story about the kidnapping simply doesn't add _________.
  up
  to
  on
  in
  כשמדברים על סיפור או על הסבר, to add up פירושו 'נשמע הגיוני'. <br/>בהקשרים אחרים פירוש הביטוי הוא לסכם או להסתכם, לדוגמה: <br/>After reviewing the calculations, they saw that the numbers <i>added up</i>.
  Laura broke up with you a month ago - it’s time for you to move _________.
  on
  up
  along
  in
  פירוש הביטוי to move on הוא 'להמשיך הלאה', למשל: <br/>Let's put that issue aside and <i>move on</i>.
  Someone broke _________ the office last night and stole all the computers!
  into
  on
  up
  off
  broke היא צורת העבר של הפועל break. פירוש הביטוי to break into הוא 'לפרוץ (לבית או למבנה)'.
  I need to get something out of the safe. Can you help me figure _________ how to open this lock?
  out
  in
  on
  to
  הביטוי to figure out פירושו 'למצוא תשובה או פתרון (למשהו)'.
  My professor always seems to call _________ me when I’m not paying attention.
  on
  out
  off
  up
  הביטוי (to call on (someone פירושו לבקש ממישהו לענות לשאלה.
  Check _________ this cat video. It’s really funny!
  out
  for
  on
  up
  באנגלית מדוברת to check out פירושו לשים לב (למשהו). <br/>לביטוי זה יש משמעויות נוספות: לשלם עם עזיבת בית מלון, וכן - לבדוק, לבחון : <br/>He had problems with his computer and asked the technician to <i>check</i> it <i>out</i>.
  We have one hour left to set _________ for the party.
  up
  against
  in
  back
  פירוש הביטוי to set up הוא להתכונן (למשהו) באמצעות סידור חפצים במקומם. <br/>לביטוי זה יש משמעויות נוספות, כגון 'לקבוע מראש': <br/>I’m going to <i>set up</i> a meeting with our boss. <br/> וכן 'לייסד': <br/> He <i>set up</i> a charity on behalf of his family.
  The space center officials called _________ the flight to the moon because they discovered a leak in the fuel tank.
  off
  to
  on
  up
  הביטוי to call off פירושו לבטל (אירוע, פגישה וכו').
  She works _________ at the gym twice a week.
  out
  up
  over
  through
  הביטוי to work out פירושו להתאמן כדי לחזק את הכושר הגופני. <br/>ביטוי זה משמש גם במובן 'להסתדר', למשל: <br/>Our plan </i>worked out</i> perfectly.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך