דקדוק

second conditional

Choose the verb form that best completes the sentence.

 • Honestly, if Jane _________ the answer, she would tell you.
  knew
  would know
  אחרי if לא יופיעו צורות פועל הכוללות will או would. כיוון שבחלקו השני של המשפט מופיע הפועל <b>would</b> tell, הפועל אחרי if חייב להיות בעבר פשוט (past simple).
  If the music were any louder, we _________ each other at all.
  wouldn’t hear
  will not hear
  כיוון שהפועל אחרי if הוא were, הפועל בחלקו השני של המשפט אינו יכול להיות בעתיד רגיל, אלא חייב לבוא עם הצורה would.
  If I had more money, I _________ the duplex on the seventh floor.
  would buy
  will buy
  כיוון שהפועל אחרי if הוא had (בעבר), הפועל בחלקו השני של המשפט אינו יכול להיות בעתיד רגיל, אלא חייב לבוא עם הצורה would.
  I wish Abby _________ here. She would understand.
  were
  was
  כדי לתאר משאלה או תקווה לזמן הנוכחי, משתמשים בפועל wish ואחריו פועל בעבר, אולם במקרה כזה, לפועל to be יש צורה מיוחדת. אחרי wish (או if) המתייחסים לזמן הנוכחי, הפועל to be מקבל את הצורה were בכל הנטייה, גם ליחיד וגם לרבים.
  If your mother _________ you riding your bike with no hands, she would be very mad!
  saw
  would see
  אחרי if לא יופיעו צורות פועל הכוללות will או would. כיוון שבחלקו השני של המשפט מופיע הפועל <b>would</b> be, הפועל אחרי if חייב להיות בעבר פשוט (past simple).
  We wouldn’t say it if we _________ it.
  didn’t mean
  wouldn’t mean
  כיוון שהפועל אחרי if הוא didn't mean (בעבר), הפועל בחלקו הראשון של המשפט אינו יכול להיות בעתיד רגיל, אלא חייב לבוא עם הצורה would (בשלילה: wouldn't).
  What _________ if you lost this game?
  would you do
  will you do
  כיוון שהפועל אחרי if הוא lost (בעבר), הפועל בחלקו הראשון של המשפט אינו יכול להיות בעתיד רגיל, אלא חייב לבוא עם הצורה would.
  If I _________ you, I wouldn’t take such heavy equipment on such a difficult hike.
  were
  was
  בחלקו השני של המשפט מופיע פועל הכולל את המילה would (בשלילה: wouldn't), לכן הפועל המתאים אחרי if הוא בזמן עבר. אבל אחרי if הפועל to be מקבל צורה מיוחדת: הוא מקבל את הצורה were בכל הנטייה, גם ליחיד וגם לרבים.
  If the school _________ less students, it wouldn’t have enough money for social activities.
  accepted
  will accept
  בחלקו השני של המשפט מופיע פועל הכולל את המילה would (בשלילה: wouldn't), לכן הפועל המתאים אחרי if הוא בזמן עבר פשוט.
  We _________ lost now if he used the navigation app.
  wouldn’t be
  weren’t
  כיוון שהפועל אחרי if הוא used (בעבר), הפועל בחלקו הראשון של המשפט חייב לבוא עם הצורה would.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך