5 English translation results for: הסברה

הַסְבָּרָה שֵם נ'

he
(politics) propaganda, publicity, information; explanation
(politics) propaganda, publicity, information; explanation

סְבָרָה שֵם נ'

he
hypothesis, opinion, reasonable explanation; conjecture
hypothesis, opinion, reasonable explanation; conjecture

הֶסְבֵּר שֵם ז'

he
explanation
explanation

סַבְּרֶה שֵם ז'

he
(colloquial) prickly pear cactus; (colloquial) native Israeli
(colloquial) prickly pear cactus; (colloquial) native Israeli
(colloquial) prickly pear cactus; (colloquial) native Israeli

הֻסְבַּר פ' הופעל

he
to be explained
to be explained

הסברה

Public diplomacy

הסברה או דיפלומטיה ציבורית היא תחום ביחסים בינלאומיים העוסק בדיפלומטיה ובפרט בהצדקת פעולותיה של המדינה ושיפור תדמיתה הבינלאומית. משמעות המונח נשענת על המונח תעמולה (פרופגנדה בלועזית) המציינת פעילות ליצירה וחיזוק האהדה למדינה, לתנועה, או לרעיון כלשהו כלפי חוץ. ולהפך, משמעות המונח מתייחסת גם לפעילות ליצירה וחיזוק ההתנגדות למדינות, לתנועות ולרעיונות העומדים למכשול כנגד המדינה אותה היא באה לשרת. התעמולה מופנית בעיקרה לעבר גופים לא רשמיים, יחידים בעלי השפעה בלתי-פורמלית, ושכבות שונות בציבור הרחב.

Click to keep reading in Wikipedia - in Hebrew, in English
The word has been added to your word list