תקנון ותנאי שימוש אתר מורפיקס

תנאי השימוש להלן נכתבו בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 • כללי
 1. ברוכים הבאים לאתר מורפיקס המופעל על ידי חברת מלינגו בע"מ (להלן: "מלינגו"). אתר זה משמש כמילון דו לשוני מקוון וכפלטפורמה ללימודי אנגלית, בין היתר, באמצעות חידונים ואזורי תרגול אישיים ברמות שונות. באתר ניתן לרכוש מוצרים ושירותים אותם תציע מלינגו למכירה באמצעות האתר מעת לעת
 2. יובהר כי תנאי שימוש אלה נוגעים לאתרי מורפיקס, morfix.co.il, morfix.com, milon.morfix.co.il , school.morfix.co.il (להלן: "האתר").
 3. הוראות תנאי שימוש זה יחולו על כל משתמש באתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום (להלן: "המשתמש").
 4. במקרה של מנוי הנרכש עבור ארגון (חברה, שותפות, עמותה וכיוב'), נציגי הארגון והמשתמשים מטעמו מחוייבים להסכם שימוש זה בשם הארגון.
 5. המשתמש או הארגון מתחייבים כי פרטי הזהוי אשר נמסרו על ידם כגון כתובת דוא"ל, שם, מס' טלפון שם חברה, ח.פ. ת.ז וכו' הינם נכונים, שלמים ומעודכנים.
 6. המשתמש מצהיר ומתחייב כי קרא את תנאי שימוש אלו ומסכים להוראותיו והוא ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. יובהר כי השימוש באתר לרבות כל פעולה בו מהווים את הסכמת המשתמש לתנאי שימוש הנ"ל.
 • השימוש באתר וקניין רוחני
 1. כל הזכויות בתכנים של מילוני מורפיקס ושל החלקים האחרים באתר וכל התכנים שלהם – כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסימן המסחרי מורפיקס "Morfix TM", לוגו מורפיקס, התרגומים, תכולות המילים והביטויים, הניקוד, קישורים בין מילים, קובצי קול, נטיות דקדוקיות, רשימות מילים לפי נושאים ותכני הלימוד השונים הכלולים באתר וכן כל תכולה אחרת הקיימת באתר ו/או שתיווסף לאתר ו/או למילוני מורפיקס בעתיד, העיצוב של האתר, הקוד עליו הוא מבוסס, התוכנה שלו, הקבצים הגרפיים שלו, הטקסט שלו, כל הפורמטים והמרכיבים שלו וכל חומר אחר הכלול בו (להלן: "תכני האתר") – שמורים למלינגו בלבד. חל איסור מוחלט להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד ג' או לעשות שימוש אחר כלשהוא מלבד המותר בהתאם לתנאים אלה, את תכני האתר או חלק כלשהוא מהם, ללא הסכמתה מראש ובכתב של מלינגו.
 2. המידע ובסיס הנתונים שבאתר ושבמילוני מלינגו, נועדו אך ורק לשם שיפור מיומנויות האנגלית באמצעות האתר בלבד לשימוש אישי, ולתרגום מילים בודדות וביטויים על ידי הקלדתם בחלון ההקלדה באתר ו/או באפליקציה וצפייה בדף התוכן המוצג ע"י מלינגו במלואו, ללא שינוי, חיתוך, או תוספת לדף המקורי, ולשימוש עצמי בלבד.
 3. אין להעתיק, להציג בפומבי את תכני האתרים ותכני מילוני מורפיקס או כל חלק מהם ו/או להעבירם ו/או למוכרם לאחרים, בין אם למטרת תחרות במלינגו או לכל מטרה אחרת. אין להריץ רשימות מילים דרך מילוני מורפיקס, בין אם ע"י תוכנה או באופן ידני, ואין לייצר באמצעותם קבצים, רשימות או בסיסי נתונים כלשהם; אין להשתמש במידע שבאתרי מורפיקס ו/או באפליקציות מורפיקס  ו/או בבסיס הנתונים של מילוני מורפיקס בכל דרך אחרת שאינה מותרת על פי דין ו/או שמנוגדת לתנאי שימוש אלה או לאינטרסים כלשהם של מלינגו. השימוש בשירותי מורפיקס מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור לעיל והתחייבותו לפעול בהתאם. כל רשימת מילים ו/או תרגומים שהופקה באמצעות מילוני מורפיקס שייכת למלינגו ואין להשתמש בה ללא אישור בכתב ממלינגו.
 4. המשתמש לא יפעיל או יאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר המאפשר העתקה לרבות באמצעות מערכות לשאיבת מידע כלשהו, מהאתר וממילוני מורפיקס לרבות ערכים, תרגומים, קובצי קול, נטיות דקדוקיות תכני למידה, ופרטי רישום של משתמשים רשומים באתר.
 • הסכמה לקבלת מסרים שונים ודברי פרסומת
 1. משתמש אשר מילא את פרטיו ונרשם לשירותי האתר לרבות מילוני מורפיקס, מילת היום ולמורפיקס סקול מסכים בזאת לקבל, מעת לעת, דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-לרבות הודעות על עדכוני גרסה ואפשרויות חדשות באתר ובמילוני מורפיקס, וכן מבצעים ותכנים שיווקיים הניתנים ע"י או באמצעות מלינגו.
 2. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו לקבלת דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בכל עת ולהודיע למלינגו על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם לאמור בדבר הפרסומת שנשלח אליו או לחילופין במייל: Morfix-newsletter@melingo.com
 • אחריות
 1. מלינגו לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר עלול להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר או מהסתמכות על מידע המופיע בו או שנאסף ממנו.
 2. למלינגו תהא שמורה הזכות לעדכן את האתר, שירותיו ומחיריהם, את תנאי השימוש ולהפסיק את השירותים המסופקים ע"י האתר והכל, ללא אזהרה או הודעה מוקדמת. מלינגו לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מכל שינוי או הפסקה של כל שירות מטעמה.
 3. מלינגו לא תהא אחראית על כל אי-זמינות זמנית של האתר שנגרם בשל נפילה, כשל או ליקוי בתפקוד של קווי התקשורת, התוכנה או התפעול הנכון של האתר. במקרים כנ"ל, מלינגו תעשה כמיטב יכולתה לחדש את השירות מהר ככל האפשר.
 4. למלינגו תהא שמורה הזכות, בכל זמן, לכלול פרסומות של צד ג' באתר. מלינגו אינה אחראית לתוכן הפרסומות הללו ולא לכל אתר אליו הן עשויות להיות מקושרות. כמו כן מלינגו אינה תומכת או ממליצה בהכרח על המוצרים או השירותים המתפרסמים באתר.
 5. האתר מסופק "AS IS" ללא אחריות מסוג כלשהי. למלינגו אין ולא תהיה אחריות מכל סוג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לתנאים אלה או לאתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ליכולת משתמעת לסחירות, חוקיות בטריטוריה כלשהיא או התאמה לצורך מיוחד. המשתמש לוקח על עצמו את כל האחריות ביחס לאיכות, התפקוד והביצועים של התוכנה. מלינגו אינה אחראית על התוצאות של השירות ואין ערובה לכך שהתוכנה תייצר תרגומים מדויקים בכל מקרה.   
 6. הגבלת אחריות: למעט המוגבל בחוק, האחריות של מלינגו כלפי המשתמש, בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), או כל עילה אחרת, לא תעלה בשום מקרה על הסכומים ששילם המשתמש למלינגו עבור השימוש. בשום מקרה לא תהיה מלינגו אחראית כלפי המשתמש בגין מידע שאבד או ניזוק, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, חוסר יכולת להשתמש בתוכנה, עלויות רכישה של מוצרים מחליפים או בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים או פיצויים עונשיים, ללא קשר לאופן בו קרו וללא קשר לרעיון האחריות העולה בדרך כלשהיא מתנאים אלה. הגבלת אחריות זאת תחול גם במקרה בו נודע למלינגו על האפשרות לקרות הנזקים הנ"ל ומבלי להתחשב באופי הסיבה לפעולה או לטענה. הגבלת האחריות הנ"ל והחרגת נזקים כלשהם תחול מבלי להתחשב ביעילותם או הצלחתם של סעדים אחרים. מלינגו לא תוכל לספק את שירותי האתר על בסיס כלכלי ללא הגבלות אלה, המפורטות בסעיף זה. 
 • קניה באתר - תשלום, החזרים וביטולים:
 1. הזמנה של מוצר/שירות תעשה באמצעות כרטיס אשראי, בבעלות וברשות המשתמש בלבד. במסגרת הזמנה של מוצר/שירות המוצע באתר, מאשר הנרשם לחברת מלינגו להעביר למנפיקת כרטיס אשראי חיובים בגין השירות האמור כפי שתפרט מלינגו למנפיקה. הרשאה זו תפקע בהודעה של הנרשם למלינגו בכתב, תוך 3 ימי עסקים לאחר מתן ההודעה. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
 2. שימוש בפרטים כוזבים, לרבות פרטים אישיים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי שאינו בבעלות או ברשות הנרשם, הינם עבירה פלילית, ומלינגו תנקוט בהליכים משפטיים כנגד כל העובר עבירה פלילית זו, מבלי לתת כל התראה נוספת, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או למלינגו או לכל צד שלישי.
 3. האתר הינו אתר מאובטח והסליקה מבוצעת על ידי צד ג' העומד בתקן PCI. מלינגו תנקוט באמצעי הזהירות המקובלים לשמירת הפרטים האישיים וכרטיסי האשראי של הרוכש, ככל האפשר.
 4. החיוב בכרטיס אשראי, במידה ואושר ע"י חברת האשראי, הינו מידי. עסקת הרכישה תבוצע מיד עם קבלת האישור מחברת האשראי.
 5. הסכומים הנקובים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש.
 6. בתום הרכישה תונפק חשבונית/אסמכתא על רכישה, אשר תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנמסר בעת הרישום.
 7. מדיניות הביטול תהיה כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ואין באמור בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע ממנו.
 8. הודעת ביטול תתקבל אצל מלינגו באם נשלחה בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה, וככל שמדובר בשירותים מתמשכים תוחזר לרוכש התמורה היחסית, כך שהמשתמש יחויב בתשלום עבור שווי השירות עד למועד ביטול העסקה בתוספת דמי ביטול על פי חוק. במקרה של ביטול לאחר 14 יום יבוצע הביטול החל ממועד החיוב העתידי הקרוב (למשל במקרה של חיוב חודשי –הביטול יבוצע החל מהחיוב החודשי הבא, במקרה של מינוי המחוייב באופן שנתי הביטול יבוצע החל מהחיוב השנתי הבא)
 9. החזר כספי/זיכוי/החלפה בשירותים אחרים המוצעים באתר יינתנו בכפוף לביטול תוך 14 ימים כאמור לעיל והכל בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה/השירות או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 • ניהול משתמשים
 1. המשתמש מודע לכך שהרישיון המוענק בזאת להשתמש באתר הינו אישי ומוגבל אליו בלבד (אם נרשם באופן פרטי) או למשתמשים שלו בלבד (במידה של ארגון שרכש רישיון שימוש למספר משתמשים).
 2. ככל שהמשתמש יפעל בניגוד לשימוש הסביר באתר, מלינגו זכאית להשהות את שימושו באתר או את ההרשמה שלו ללא התראה וללא צורך להשיב לו את דמי ההרשמה ו/או לסרב לחדש את ההרשמה שלו.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולתרופות שיש למלינגו על פי חוק, למלינגו תהיה שמורה הזכות לסיים את השימוש של המשתמש באתר במקרה שהוא ביצע בין היתר, אחת מן הפעולות המתוארות להלן, ולחסום את הגישה שלו לשירותי האתר:
  • פרץ לאתר ו/או ביצע כל עריכה או שינוי באתר.
  • סיפק פרטים כוזבים בעת ההרשמה לשירותי האתר.
  • העתיק, הפיץ, פרסם, העביר או ביצע שימוש אחר כלשהוא בניגוד לתנאים האלה, לגבי התוכן של

האתר, ו/או הפרטים והקבצים הכלולים באתר, ללא השגת אישור על כך ממלינגו מראש ובכתב.

 • פעל בניגוד לדפוס שימוש סביר.
 • ביצע כל פעולה המצויה בניגוד לתנאים אלה.
 1. מודגש כי כל שימוש אחר ו/או סטייה מתנאי השימוש (באופן ישיר או עקיף) עלולה לגרום למלינגו נזקים כספיים ונזקים אחרים. מלינגו תהיה רשאית לחסום את המפר מלבצע כל שימוש נוסף באתר, וכן לפעול, על פי כל דין, כנגד כל העושה שימוש מפר כאמור.
 2. המשתמש מסכים להגן ולשפות את מלינגו (וכל אחד מחברות האם, חברות הבת, החברות הקשורות, העובדים, הסוכנים, ספקי התוכן צד ג' או ספקי רשיונות, ואת חברי ההנהלה, המנהלים, העובדים והסוכנים שלהם בהתאמה) בפיצוי מלא בגין כל תביעה, חבות, הוצאה, כולל שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, וכל החיובים העלולים להיגרם בשל השימוש של הל המשתמש קוח באתר או בגין הפרתו של תנאי כלשהוא מתנאים אלה או תנאי חוקי כלשהוא. המשתמש מודע לכך שמלינגו שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבונה, להגן על עצמה מפני כל עניין אשר מהווה נושא לשיפוי על ידי המשתמש. המשתמש ישתף פעולה באופן מלא כנדרש בהגנה כנגד תביעה כלשהיא.  
 3. יובהר כי כל פעולה בלתי חוקית של המשתמש באתר הינה באחריותו האישית ומלינגו לא תישא בכל אחריות לכך.
 • פרטיות
 1. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים נעשית מרצונו החופשי ומעידה על הסכמתו.
 2. המשתמש מודע ומסכים לעובדה שמלינגו תהא זכאית לעשות שימוש בפרטים שהמשתמש מספק ובכל המידע הנאגר אודות דפוסי השימוש שלו, בין היתר לשם שיפור השירות המסופק על ידי מלינגו.
 3. יובהר כי פרטי המשתמש ישמרו ככל האפשר על ידי מלינגו ולא יועברו לצד ג' כלשהוא שאינו מטעמה של מלינגו למעט חברת האשראי לצורך ביצוע הזמנה של המשתמש באתר או חובה חוקית או צו משפטי שיורה אחרת; במקרה בו נתגלעה מחלוקת משפטית בין מלינגו למשתמש או ככל שהמשתמש יפעל בניגוד לחוק.
 • סמכות שיפוט
 1. המשתמש מסכים בזאת כי במקרה בו נתגלעה כל מחלוקת בינו לבין מלינגו יחול החוק הישראלי בכלל שינוהל הליך משפטי הוא ינוהל במסגרת בתי המשפט הישראליים בלבד.

 

לבירורים ושאלות ניתן לפנות אלינו באמצעות לשונית "כתבו לנו" באתר, או בטלפון 03-6070403 או בכתובת תוצרת הארץ 16, תל-אביב.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה ופורה באתר.

back

חזרה לאתר

המילה נוספה לרשימת המילים שלך