דקדוק

connectors 1

Choose the most appropriate connector.

 • This hotel is at the center of the city; _________, it is more expensive.
  therefore
  however
  otherwise
  instead
  מילת הקישור therefore (לכן) מציינת את התוצאה של מה שצוין במשפט הקודם. שימו לב שיש פסיק אחרי מילת הקישור, אבל אין לכתוב פסיק לפני מילה זו. <br/> אפשר גם לכתוב נקודה בסוף המשפט הקודם (במקום נקודה ופסיק) ולכתוב Therefore באות גדולה.
  Swimming alone at this beach is against the rules; _________, it's dangerous.
  moreover
  however
  otherwise
  instead
  משתמשים במילת הקישור moreover, שפירושה 'כמו כן, נוסף לכך', אם רוצים להוסיף עוד מידע כדי לחזק את מה שנאמר קודם לכן.
  I'd like to go; _________, I am too busy today.
  however
  moreover
  otherwise
  instead
  מילת הקישור however פירושה 'למרות זאת', והיא מביעה ניגוד למה שנאמר או נכתב קודם לכן.
  I'm not interested. _________, I asked you not to call me again.
  Furthermore
  However
  Otherwise
  Instead
  משתמשים במילת הקישור furthermore, שפירושה 'כמו כן, יְתֵרה מזו', כדי לחזק את מה שנאמר קודם לכן (בדומה למילה moreover). <br/> אפשר לכתוב גם נקודה ופסיק (;) בסוף המשפט הקודם (במקום נקודה) ולכתוב furthermore באות קטנה. בכל מקרה יש לכתוב פסיק אחרי מילה זו.
  College tuition is expensive. _________, many students are forced to take loans.
  Consequently
  Otherwise
  Instead
  However
  המילה consequently פירושה 'כתוצאה מכך, עקב כך, בעקבות זאת'.
  Her date was a bit of a weirdo; _________, he was a gentleman.
  nevertheless
  moreover
  indeed
  instead
  מילת הקישור nevertheless פירושה 'למרות זאת, עם זאת', והיא מביעה ניגוד למה שנאמר או נכתב קודם לכן (בדומה ל-however). אפשר להשתמש גם במילה nonetheless. <br/> אפשר להשתמש במילה זו גם בסוף המשפט: <br/>She was very tired on the trip, but she had fun <i>nevertheless</i>.
  I hope we haven't missed the last train; _________, we'll have to get a taxi.
  otherwise
  however
  moreover
  consequently
  מילת הקישור otherwise פירושה 'אחרת, שאם לא כן' (במשפט זה - אם החמצנו את הרכבת, ניאלץ לנסוע במונית). <br/>אפשר להשתמש במילה זו גם במובן 'חוץ מזה': <br/>It rained in the morning; <i>otherwise</i>, it was a beautiful day.
  I couldn't afford a new car. _________, I bought a used one.
  Instead
  However
  Otherwise
  Indeed
  פירוש המילה Instead במשפט זה הוא 'במקום זאת' - במקום מה שהוזכר קודם לכן (בדוגמה זו, במקום לקנות מכונית חדשה). אפשר להשתמש במילה זו גם בסוף המשפט: <br/>I was going to write you an e-mail, but I decided to call <i>instead</i>. <br/> לפני שם עצם משתמשים בצירוף instead of (במקום משהו): <br/>He ordered juice <i>instead of</i> milk.
  Unemployment is down in the USA. _________, it is lower in Europe.
  Likewise
  However
  Instead
  Otherwise
  משתמשים במילת הקישור likewise (בדומה לכך) כדי להוסיף מידע דומה לְמה שנאמר במשפט הקודם. אפשר להשתמש גם במילה similarly. <br/> אפשר להשתמש במילה זו גם בסוף המשפט, במובן 'באותו אופן': <br/>All of your classmates have begun their projects, and you should do <i>likewise</i>.
  He likes to have things his own way; _________, he can be very stubborn.
  indeed
  instead
  otherwise
  however
  המילה indeed פירושה 'אכן'. אפשר להשתמש בה כדי לחזק את מה שנאמר במשפט הקודם. כמו בעברית, מילה זו יכולה גם לעמוד בפני עצמה (לא כמילת קישור למשפט אחר): <br/><i>Indeed</i>, he is a great poet. <br/> אפשר להשתמש במילה זו גם באמצע המשפט: <br/>I will <i>indeed</i> be there.
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך