אוצר מילים

Aliens Quiz

Choose the best answer

 • Some scientists <strong>estimate</strong> that there could be 36 alien civilizations sharing our galaxy. What is the Hebrew word for 'estimate'?
  להעריך
  לדמיין
  לחשוב
  לנמק
  1
  In pop culture, aliens are <b>typically</b> shown as little green men. What does 'typically' mean?
  בצורה טיפוסית
  בצורה מלאכותית
  בצורה תורשתית
  בצורה מנומקת
  1
  It's possible that some aliens don't need <strong>oxygen</strong> to live. What does 'oxygen' mean?
  חמצן
  פחם
  מים
  פחמן
  1
  The only place in the <strong>solar system</strong> where life is known to exist is planet Earth. What does 'solar system' mean?
  מערכת השמש
  אנרגיה סולרית
  מערכת השמיים
  מערכת מסלול
  1
  In 2020, one of the telescopes used to look for aliens <strong>collapsed</strong>. What is the Hebrew word for 'collapsed'?
  להתמוטט
  להתרומם
  להתקפל
  להתכופף
  1
  In 2021, the US government released a report that confirmed the existence of <strong>UFOs</strong>. What are 'UFOs'?
  עב"ם
  עב"ל
  עב"ג
  אה"נ
  1
  Aliens could also exist on large <strong>ocean</strong> planets. What is the Hebrew word for 'ocean'?
  אוקיינוס
  אגם
  תהום
  ים
  1
  Noises from our own technologies could be <strong>interfering</strong> with our search for alien life. What does 'interfering' mean?
  להפריע
  לעזור
  להוריד
  לייעל
  1
  In 1835, a New York newspaper falsely <strong>claimed</strong> that life was spotted on the Moon. What is the Hebrew word for 'claimed'?
  לטעון
  לשקר
  להטעות
  לבחון
  1
  Roswell, a small American town, is believed to be the site of a UFO <strong>crash</strong>. What does 'crash' mean?
  התרסקות
  אסיפה
  נחיתה
  מאורה
  1
התחל
לשאלה הבאה
המילה נוספה לרשימת המילים שלך